Mirjana Dragičevičová-Soldová

archive

Home

Exemple

18.03.2023

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste prostredníctvom modlitby a milosrdenstva čo najviac spoznali môjho Syna. Aby ste sa naučili počúvať čistým a otvoreným srdcom. Aby ste počuli, čo vám môj Syn hovorí, a začali duchovne vidieť. Aby ste ako jeden Boží národ v spoločenstve s mojím Synom vydávali svojím životom svedectvo pravdy. Modlite sa, deti moje, aby ste spolu s mojím Synom mohli všetkým svojim bratom a sestrám prinášať iba pokoj, radosť a lásku. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

Read More →
Exemple

18.03.2022

„Drahé deti! Materinskou láskou vás pozývam, aby ste plní sily, viery a dôvery hľadeli na môjho Syna. Jemu otvárajte svoje srdcia a nebojte sa. Pretože môj Syn je Svetlo sveta a v ňom je pokoj a nádej. Preto vás znovu a znovu pozývam, aby ste sa modlili za tie moje deti, ktoré nespoznali lásku môjho Syna, nech môj Syn svetlom svojej lásky a nádeje osvieti aj ich srdcia a vás, deti moje, posilní a daruje vám pokoj a nádej. Som s vami. Ďakujem vám.“

Read More →
Exemple

18.03.2021

„Drahé deti! Materinsky vás pozývam, aby ste sa vrátili k radosti a pravde evanjelia. Aby ste sa vrátili k láske môjho Syna, pretože on vás čaká s otvorenou náručou. Aby ste všetko, čo v živote robíte, robili s mojím Synom, s láskou, aby ste boli požehnaní. Aby vaša duchovnosť bola vnútorná a nie iba vonkajšia. Len takto budete pokorní, veľkodušní, naplnení láskou a radostní. A moje materinské Srdce sa bude radovať s vami. Ďakujem vám.“

Read More →
Exemple

18.03.2020

„Drahé deti, môj Syn ako Boh vždy pozeral ponad čas. Ja ako jeho matka skrze neho vidím v čase. Vidím pekné i bolestné veci. Ale vidím, že ešte jestvuje láska, a treba konať, aby bola spoznaná. Deti moje, nemôžete byť šťastní, ak sa navzájom nemilujete, ak nemáte lásku v každej situácii a v každom okamihu svojho života. A ja ako matka k vám prichádzam skrze lásku, aby som vám pomohla spoznať pravú lásku, spoznať môjho Syna. Preto vás pozývam, aby ste vždy znovu čoraz väčšmi žíznili po láske, viere a nádeji. Jediný prameň, z ktorého môžete piť, je dôvera v Boha, môjho Syna. Deti moje, v okamihoch nepokoja a zriekania vy len hľadajte tvár môjho Syna. Iba žite jeho slová a nebojte sa. Modlite sa a milujte úprimnými citmi, dobrými skutkami a pomôžte, aby sa svet zmenil a moje srdce zvíťazilo. Ako môj Syn, tak i ja vám hovorím: milujte sa navzájom, pretože bez lásky niet spásy. Ďakujem vám, deti moje.“

Read More →
Exemple

18.03.2019

„Deti moje, ako matka, ako Kráľovná pokoja vás pozývam, aby ste prijali môjho Syna, aby vám mohol udeliť pokoj duše, aby vám mohol udeliť to, čo je spravodlivé, čo je pre vás dobré. Deti moje, môj Syn vás pozná. On žil život človeka a zároveň Boha, neobyčajný život – ľudské telo, božský duch. Preto, deti moje, kým sa môj Syn na vás pozerá svojimi Božími očami, preniká do vašich sŕdc. Jeho nežné, láskavé oči hľadajú vo vašom srdci seba. Deti moje, môže sa v nich nájsť? Prijmite ho, a potom chvíle bolesti a utrpenia sa stanú chvíľami nežnosti. Prijmite ho a budete mať pokoj v duši, budete ho šíriť všetkým okolo seba, a to je pre vás teraz najdôležitejšie. Počúvnite ma, deti moje. Modlite sa za pastierov, za tých, ktorých ruky požehnal môj Syn. Ďakujem vám.“

Read More →
Exemple

18.03.2018

„Drahé deti! Môj pozemský život bol jednoduchý. Mala som rada a tešila som sa z maličkostí. Milovala som život, dar od Boha, hoci bolesti a utrpenia prebodávali moje srdce. Deti moje, mala som silu viery a nekonečnú dôveru v Božiu lásku. Všetci, ktorí majú pevnú vieru, sú silnejší. Viera spôsobuje, že žiješ pre dobro a vtedy svetlo Božej lásky prichádza vždy v správnom okamihu. To je sila, ktorá napomáha v bolesti a utrpení. Deti moje, modlite sa za pevnú vieru, dôverujte nebeskému Otcovi a nebojte sa. Vedzte, že žiadne Božie stvorenie nemá byť zatratené, ale má žiť naveky. Každá bolesť má svoj koniec, a potom sa začne život v slobode tam, kde všetky moje deti prídu, kam sa všetko navráti. Deti moje, váš boj je ťažký. Bude ešte ťažší, avšak vy nasledujte môj príklad. Modlite sa za pevnú vieru, dôverujte láske nebeského Otca. Som s vami, zjavujem sa vám, povzbudzujem vás. S nesmiernou materinskou láskou milujem vaše duše. Ďakujem vám.“

Read More →
Exemple

18.03.2017

„Drahé deti! Mojou materinskou túžbou je, aby vaše srdcia boli naplnené pokojom. A aby vaše duše boli čisté, aby ste v prítomnosti môjho Syna mohli vidieť jeho tvár. Pretože, deti moje, ako matka viem, že ste smädní po úteche, nádeji a ochrane. Vy, deti moje, vedome i nevedome hľadáte môjho Syna. Keď som prechádzala pozemským časom, aj ja som sa radovala, trpela a trpezlivo znášala bolesti, až kým ma od nich môj Syn v celej svojej sláve neoslobodil. A preto svojmu Synovi hovorím: Vždy im pomôž! Vy, deti moje, pravou láskou  osvetlite tmu sebectva, ktorá čoraz viac zahaľuje moje deti. Buďte veľkodušní. Nech sú vaše ruky a srdcia vždy otvorené. Nebojte sa. S dôverou a nádejou sa odovzdajte môjmu Synovi. Prežívajte život s láskou s pohľadom na neho. Milovať znamená dávať sa, pretrpieť a nikdy nesúdiť. Milovať znamená žiť slová môjho Syna. Deti moje, ako matka vám hovorím, iba pravá láska vedie k večnému šťastiu. Ďakujem vám.“

Read More →
Exemple

18.03.2016

„Drahé deti, materinským srdcom naplneným láskou k vám, svojim deťom, chcem vás naučiť úplnej dôvere v Boha Otca. Prajem si, aby ste sa naučili vnútorným nazeraním a vnútorným načúvaním nasledovať Božiu vôľu. Prajem si, aby ste sa naučili bezhranične dôverovať jeho milosti a jeho láske, tak ako som vždy dôverovala ja. Preto, deti moje, očistite svoje srdcia. Osloboďte sa od všetkého, čo vás pripútava len k pozemskému a dovoľte Božiemu, aby formovalo váš život prostredníctvom vašej modlitby a obety; aby vo vašich srdciach bolo Božie kráľovstvo; aby ste začali žiť vychádzajúc od Boha Otca; aby ste sa vždy usilovali kráčať s mojím Synom. Ale pre toto všetko, deti moje, musíte byť chudobní v duchu a naplnení láskou a milosrdenstvom. Musíte mať čisté a jednoduché srdcia a vždy byť pripravení slúžiť. Deti moje, počúvnite ma, hovorím to kvôli vašej spáse. Ďakujem vám.“

Read More →
Exemple

18.03.2015

„Drahé deti! Z plného srdca vás prosím, prosím vás, deti, očistite svoje srdcia od hriechu a pozdvihnite ich k Bohu a večnému životu. Prosím vás, buďte bdelí a otvorení pre pravdu. Nedovoľte, aby vás všetko pozemské vzdialilo od poznania pravého uspokojenia v jednote s mojím Synom. Vediem vás cestou pravej múdrosti, pretože len s pravou múdrosťou môžete spoznať pravý pokoj a pravé dobro. Nestrácajte čas žiadaním znamení od nebeského Otca, pretože najväčšie znamenie vám už dal. Je to môj Syn. Preto, deti moje, modlite sa, aby vás Duch Svätý mohol priviesť k pravde, pomôcť vám, aby ste ju spoznali. A po tomto spoznaní pravdy budete jedno s nebeským Otcom a mojím Synom. To je poznanie, ktoré dá šťastie na zemi a otvára bránu večného života a nekonečnej lásky. Ďakujem vám.“

Read More →
Exemple

18.03.2014

„Drahé deti! Ako matka vám chcem byť na pomoci. Svojou materinskou láskou vám chcem pomôcť otvoriť vaše srdcia, aby ste v nich dali na prvé miesto môjho Syna. Prajem si, aby vás skrze vašu lásku k môjmu Synovi a skrze vašu modlitbu ožiarilo Božie svetlo a naplnilo Božie milosrdenstvo. Prajem si, aby sa tak rozohnala tma a tôňa smrti, ktorá vás chce obklopiť a zviesť. Prajem si, aby ste pocítili radosť požehnania Božieho prisľúbenia. Vy, deti človeka, vy ste Božie deti, vy ste moje deti. Preto, deti moje, kráčajte cestami, ktorými vás moja láska vedie, učí pokore, múdrosti a nachádza cestu k nebeskému Otcovi. Modlite sa so mnou za tých, ktorí ma neprijímajú a nenasledujú. Tých, ktorí pre tvrdosť svojho srdca nemôžu pocítiť radosť pokory, zbožnosti, pokoja a lásky – radosť môjho Syna. Modlite sa, nech vám vaši pastieri svojimi požehnanými rukami vždy udeľujú radosť Božieho požehnania. Ďakujem vám.“

Read More →