Jakov Čolo

archive

Home

Exemple

25.12.2022

„Drahé deti! Dnes, keď svetlo Ježišovho narodenia osvecuje celý svet, osobitným spôsobom s Ježišom v mojom náručí prosím, aby sa každé srdce stalo betlehemskou maštaľou, v ktorej sa narodí môj Syn, a aby sa vaše životy stali svetlom jeho narodenia. Milé deti, žijete v nepokoji a strachu. Preto, milé deti, dnes v tento milostivý deň proste Ježiša, aby posilnil vašu vieru a stal sa vládcom vašich životov. Pretože, deti moje, len s Ježišom vo svojom živote nebudete hľadieť na nepokoj, ale budete sa modliť za pokoj a žiť v pokoji, nebudete vidieť strach, ale Ježiša, ktorý nás oslobodzuje od všetkého strachu. Som vaša matka, ktorá nad vami neprestajne bdie a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

Read More →
Exemple

25.12.2021

„Drahé deti! Vy ste a voláte sa Božími deťmi. Keby len vaše srdcia pocítili túto nesmiernu Božiu lásku, ktorú má Boh k vám, vaše srdcia by sa mu klaňali a ďakovali mu v každom okamihu vášho života. Preto, milé deti, dnes, v tento milostivý deň, otvorte svoje srdcia a proste Pána za dar viery, aby ste sa skutočne stali hodní mena Božích detí, ktorých čisté srdcia vzdávajú vďaku a uctievajú svojho nebeského Otca. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

 

Read More →
Exemple

25.12.2020

„Drahé deti, aj dnes je Ježiš tu pri vás, aj vtedy, keď si myslíte, že ste sami a že sa vytratilo svetlo z vášho života. On je tu a nikdy vás neopustil, ani sa od vás nevzdialil. Svetlo jeho narodenia osvecuje tento svet i váš život. Jeho Srdce je pre vás vždy otvorené, aby prijal každé vaše utrpenie, každú skúšku, strach i potrebu. Jeho ruky sú k vám vystreté, aby vás objal ako otec a povedal vám, ako veľmi ste pre neho dôležití, ako vás miluje a stará sa o svoje deti. Deti, je vaše srdce otvorené pre Ježiša? Odovzdali ste úplne svoj život do jeho rúk? Prijali ste Ježiša ako svojho otca, na ktorého sa môžete vždy obrátiť a  v ňom nájsť útechu aj všetko, čo potrebujete, aby ste žili pravú vieru? Preto, deti moje, odovzdajte svoje srdcia Ježišovi a dovoľte, aby zavládol vo vašich životoch. Len tak budete môcť prijať prítomnosť a postaviť sa proti svetu, v ktorom dnes žijete. S Ježišom sa vytráca všetok strach, utrpenie i bolesť, pretože vaše srdce prijíma jeho vôľu a všetko to, čo príde do vášho života. Ježiš vám dá vieru, aby ste všetko prijali a nič vás od neho nevzdiali. On vás pevne drží za ruku a nedovolí, aby ste sa vzdialili a stratili v ťažkých chvíľach, pretože on sa stal Pánom vášho života. Žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

Read More →
Exemple

25.12.2019

„Drahé deti, dnes, v tento milostivý deň, osobitným spôsobom vás pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia a prosili Ježiša, nech upevní vašu vieru. Deti, modlitbou srdcom, vierou a činmi spoznáte, čo znamená žiť ozajstný kresťanský život. Častokrát, deti,  váš život i vaše srdcia zachváti tma, bolesť a kríže. Nezakolísajte vo viere a nepýtajte sa prečo, keďže si myslíte, že ste sami a opustení. Ale otvorte svoje srdcia, modlite sa a pevne verte a vtedy vaše srdcia pocítia Božiu blízkosť, a že vás Boh nikdy neopúšťa, a že je v každom okamihu pri vás. Cez modlitbu a vieru Boh odpovie na každé vaše prečo. A každú vašu bolesť, tmu a kríž premení na svetlo. Ďakujem vám.“

Read More →
Exemple

25.12.2018

„Drahé deti, v tento milostivý deň vás pozývam k láske. Milé deti, Boh vás nesmierne miluje, a preto, milé deti, plní dôvery, nepozerajúc nazad a bez strachu, úplne mu odovzdajte svoje srdcia, aby ich Boh naplnil svojou láskou. Nebojte sa veriť jeho láske a milosrdenstvu, pretože jeho láska je silnejšia od každej vašej slabosti a strachu. Preto, milé deti, plní lásky vo svojich srdciach dôverujte Ježišovi a povedzte mu svoje ÁNO, pretože on je jedinou cestou, ktorá vás vedie k večnému Otcovi.“

Read More →
Exemple

25.12.2017

„Drahé deti!

Dnes, v tento milostivý deň pozývam vás, aby ste si prosili od Pána dar viery. Deti moje, rozhodnite sa pre Boha a začnite žiť a veriť v to, k čomu vás Boh pozýva. Veriť, deti moje, znamená odovzdať svoje životy do Božích rúk, do rúk Pána, ktorý vás stvoril a ktorý vás nesmierne miluje. Buďte veriaci nielen slovami, ale žite a dosvedčujte svoju vieru skutkami a svojím osobným príkladom. Rozprávajte sa s Bohom ako so svojím Otcom. Otvorte a odovzdajte mu svoje srdcia a uvidíte, ako sa menia vaše srdcia a ako budete žasnúť nad Božími dielami vo vašom živote. Deti moje, bez Boha nie je život, a preto ako vaša Matka sa prihováram a prosím svojho Syna, aby obnovil vaše srdcia a aby váš život naplnil svojou nekonečnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25.12.2016

„Drahé deti! Dnes v tento milostivý deň vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Deti, prišla som sem ako Kráľovná pokoja a veľa ráz som vás pozývala, aby ste sa modlili za pokoj. Avšak, deti, vaše srdcia sú nepokojné. Hriech vám bráni, aby ste sa úplne otvorili milosti a pokoju, ktoré vám chce Boh darovať. Žiť pokoj, deti moje, znamená mať pokoj najprv vo svojich srdciach a byť úplne odovzdaný Bohu a jeho vôli. Nehľadajte pokoj a radosť v pozemských veciach, pretože to všetko je pominuteľné. Túžte po dokonalom milosrdenstve a pokoji, ktorý pochádza iba od Boha a len tak budú vaše srdcia naplnené skutočnou radosťou. Iba takýmto spôsobom sa budete môcť stať svedkami pokoja v tomto nepokojnom svete. Som vaša matka a prihováram sa za každého z vás u môjho Syna. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25.12.2015

„Drahé deti! Celé tieto roky, ktoré mi Boh dovoľuje byť s vami, sú znakom nesmiernej lásky, ktorú má Boh ku každému z vás a znakom, ako veľmi vás Boh miluje. Milé deti, koľké milosti vám Najvyšší dal a koľké vám chce ešte darovať. Ale, milé deti, vaše srdcia sú zatvorené, žijú v strachu a nedovoľujú Ježišovi, aby sa jeho láska a jeho pokoj zmocnili vašich sŕdc a zavládli vo vašich životoch. Žiť bez Boha znamená žiť v tme a nikdy nespoznať Otcovu lásku a jeho starostlivosť o každého z vás. Preto, milé deti, oddnes osobitným spôsobom proste Ježiša, aby ste oddnes prežili vo svojom živote nové narodenie v Bohu a aby sa váš život stal svetlom, ktoré bude z vás vyžarovať. A takto sa stanete svedkami Božej prítomnosti vo svete i každému človeku, ktorý žije v tme. Milé deti, milujem vás a každodenne sa za vás prihováram u Najvyššieho. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25.12.2014

„Drahé deti! Dnes, v tento milostivý deň si prajem, aby sa každé vaše srdce stalo betlehemskou maštaľkou, v ktorej sa narodil Spasiteľ sveta. Som vašou matkou, ktorá vás nesmierne miluje a stará sa o každého z vás. Preto, deti moje, odovzdajte sa matke, aby mohla každé vaše srdce i váš život položiť pred malého Ježiša, pretože len tak, deti moje, budú vaše srdcia svedkami každodenného Božieho narodenia vo vás. Dovoľte Bohu, aby prežiaril vaše životy svetlom a vaše srdcia radosťou, aby mohli každodenne osvecovať cestu a byť príkladom pravej radosti pre druhých, ktorí žijú v tme a nie sú otvorení Bohu a jeho milostiam. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25.12.2013

„Milé deti, Ježiš si dnes osobitným spôsobom chce urobiť príbytok v každom vašom srdci a zdieľať s vami každú vašu radosť i bolesť. Preto, milé deti, dnes osobitným spôsobom nahliadnite do svojich sŕdc a spýtajte sa, či naozaj narodením Ježiša pokoj a radosť sa zmocnili vašich sŕdc. Milé deti, nežite vo tme, dychtite po svetle a Božej spáse. Deti, rozhodnite sa pre Ježiša a darujte mu svoj život a svoje srdcia, pretože len tak bude môcť Najvyšší pôsobiť vo vás a cez vás.“

Read More →