Posolstvo Svätého Otca Františka účastníkom Festivalu mládeže v Medžugorí 1. – 6. augusta 2021

Posted on 4 januára, 2022

Home Blog Články Posolstvo Svätého Otca Františka účastníkom Festivalu mládeže v Medžugorí 1. – 6. augusta 2021

Posolstvo Svätého Otca Františka účastníkom Festivalu mládeže v Medžugorí 1. – 6. augusta 2021

Milá mládež! 

Festival mládeže je týždňom vrúcnej, oddanej modlitby a stretnutia s Ježišom Kristom, najmä v jeho živom Slove, pri slávení Eucharistie, eucharistickej poklony a sviatosti zmierenia. Táto udalosť – podľa skúseností mnohých – má silu nasmerovať nás k Pánovi. Práve to je prvý krok pre „bohatého mladého muža“, o ktorom nám hovoria synoptické evanjeliá (porov. Mt 19,16-22, Mk 10,17-22, Lk 18, 18-23), ktorý sa skutočne ponáhľal k Pánovi, plný zápalu a túžby nájsť Učiteľa, aby dosiahol večný život, skutočnú radosť. Tohtoročnou témou festivalu je otázka, ktorú tento mladý muž položil Ježišovi: „Čo dobré mám robiť?“ Toto sú slová, ktoré nás stavajú pred Pána, ktorý obracia svoj pohľad na nás, a tým, že nás miluje, nás pozýva: „Poď a nasleduj ma!“ 

Evanjelium nám neuvádza meno tohto mladého muža, čo ukazuje, že by mohol byť kýmkoľvek z nás. On okrem toho, že má veľký majetok, je vzdelaný, dobre vychovaný a pohnutý zdravou túžbou, ktorá ho vedie k hľadaniu skutočného šťastia, života v plnosti. To je dôvod, prečo sa vydáva na cestu za učiteľom, ktorý je dôveryhodný, autentický a spoľahlivý. Nachádza takú autoritu v osobe Ježiša Krista, a preto sa ho pýta: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ (Mk 10,17). Mladý muž tým, že sa na to pýta, predpokladá dobro, čo musí dosiahnuť svojimi vlastnými silami. Pán mu odpovedá protiotázkou: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. “ (v.18) Ježiš ho týmto spôsobom nasmeruje k Bohu, ktorý je jediným a úplným Dobrom, od ktorého k nám prichádza každé dobro. 

Aby mu Ježiš pomohol prísť k prameňu dobra a skutočného šťastia, zdôrazňuje prvý krok, ktorý je potrebné urobiť, a to naučiť sa robiť dobro svojmu blížnemu: „Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania“ (Mt 19 , 17). Ježiš ho privádza späť k pozemskému životu a ukazuje mu cestu k večnému životu – cestu konkrétnej lásky k blížnemu. A mladý muž odpovedal, že to všetko dodržiaval; ale uvedomuje si, že plnenie prikázaní na šťastie nestačí. Potom sa Ježiš na neho nežne pozrel. Pán spoznáva túžbu po plnosti, ktorú tento mladý muž nosí vo svojom srdci, a jeho zdravú starosť, ktorá ho núti hľadať viac. Preto k nemu cítil náklonnosť a jemnosť. 

Okrem toho Ježiš vidí aj slabé stránky svojho partnera, ktorý je príliš pripútaný k mnohým hmotným majetkom, ktoré vlastní. Preto Pán navrhuje ďalší krok, ktorým je posun od „logiky zásluh“ k „logike darovania“: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi“ (Mt 19, 21). Ježiš mení jeho pohľad: Pozýva ho, aby nepremýšľal nad tým, ako dosiahnuť spásu, ale aby sa v tomto pozemskom živote úplne odovzdal, a takto nasledoval Pána. Toto je pozvanie k ďalšiemu rastu, prechod od logiky plnenia prikázaní s cieľom získať odmenu, k pozvánke k bezpodmienečnej a úplnej láske. Ježiš od neho žiada, aby opustil veci, ktoré zaťažujú naše srdce a bránia láske. Ježiš navrhuje, aby človek nebol zbavený všetkého, ale aby bol slobodný a bohatý vzťahmi. Ak je srdce preťažené hmotnými dobrami, Pán a jeho blížni sa stanú len jedným z mnohých dobier. Keď túžime priveľa mať a vlastniť, naše srdcia sa nasýtia, udusia, a to nás robí nešťastnými a neschopnými lásky. 

Nakoniec Ježiš navrhuje tretí krok – nasledovať ho: „Potom príď a nasleduj ma!“ „Nasledovanie Krista nie je vonkajšia napodobenina, pretože sa dotýka človeka v hĺbke jeho bytia. Byť Kristovým nasledovníkom znamená byť zjednotený s ním“(Ján Pavol II., Veritatis Splendor, 21). Na oplátku dosiahneme bohatý a šťastný život vyplnený tvárami mnohých bratov a sestier, otcov, matiek a detí… (porov. Mt 19,29). Nasledovanie Krista nie je stratou, ale je to neoceniteľný zisk, zatiaľ čo vzdanie sa nasledovania, ku ktorému sme pozvaní, je prekážku, ktorá bráni tejto ceste. Srdce mladého boháča však bolo rozdelené medzi dvoch pánov: Boha a jeho bohatstvo. V obave z rizika a straty majetku sa vracia domov smutný: „Keď to povedal, jeho tvár klesla a odišiel smutný. lebo mal veľký majetok “(Mk 10,22). Mladý muž neváhal položiť dôležitú otázku, ale nemal dostatok odvahy prijať odpoveď – pozvanie „byť nezávislý“ od seba a svojho bohatstva, aby sa „spojil“ s Kristom, kráčal s ním, a objavil skutočnú radosť. 

Milí priatelia, Ježiš tiež hovorí každému z vás: „Poď a nasleduj ma!“ Majte odvahu prežiť mladosť tak, že budete dôverovať Pánovi a kráčať s ním. Nechajte sa získať jeho pohľadom plným lásky, ktorý nás oslobodzuje od zvádzania modiel a falošného bohatstva, ktoré sľubujú život, avšak prinášajú smrť. Nebojte sa prijať Kristovo slovo a prijať jeho pozvanie. Nenechajte sa odradiť ako mladý muž z evanjelia. Obráťte svoj zrak skôr na Máriu, náš veľký vzor v nasledovaní Krista. Odovzdajte sa jej, ktorá sa svojimi slovami „hľa, služobnica Pána“ bezpodmienečne prijala Božie pozvanie. Jej život je úplné, nezištné odovzdanie sa, od zvestovania po Kalváriu, kde sa stala našou Matkou. Obráťme svoj pohľad na Máriu, aby sme našli silu a prijali milosť, ktorá nám umožňuje vyznať svoje vlastné „fiat“. Obráťme svoj pohľad na Máriu, aby sme sa naučili prinášať Krista do sveta, ako to urobila ona, keď plná radosti a starosti ponáhľala sa pomôcť svätej Alžbete. Obráťme svoj pohľad na Máriu, aby sme mohli svoj život premeniť na dar pre ostatných. Starostlivosťou o manželský pár v Káne nás učí, ako byť ohľaduplní k druhým. Svojím životom nám ukazuje, že naša radosť je v Božej vôli, a prijať ju a žiť ju nie je ľahké, ale odhaľuje nám to skutočnú radosť. Áno, „Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie. S Ježišom Kristom sa stále rodí a znovuzrodzuje radosť“ (Evangelii gaudium, 1). 

Drahá mládež, na vašej ceste s Pánom Ježišom, ktorá je inšpirovaná aj týmto festivalom, všetkých vás odovzdávam príhovoru Blahoslavenej Panny Márie, našej nebeskej Matky, vzývaním svetla a sily Ducha Svätého. Nech sa každý deň nechávate viesť pohľadom Boha, ktorý vás miluje, aby ste pri stretnutí s inými mohli byť svedkami nového života, ktorý ste všetci dostali ako dar. Modlím sa za to a žehnám vás a prosím vás, aby ste sa modlili aj za mňa. 

V Ríme 
u sv. Jána Lateránskeho na sviatok sv. Petra a Pavla, 29. júna 2021