GDPR

Home GDPR

[bt_section][bt_row][bt_column width=“1/1″ align=“center“ vertical_align=“inherit“ border=“no_border“ cell_padding=“default“ animation=“no_animation“ text_indent=“no_text_indent“ highlight=“no_highlight“ background_color=““ transparent=““ background_image=““ el_class=““ el_style=““][bt_hr top_spaced=“topExtraSpaced“ bottom_spaced=“not-spaced“ transparent_border=“noBorder“ el_class=““ el_style=““][/bt_hr][bt_header superheadline=““ headline=“GDPR“ headline_size=“large“ title_style=“btRegularTitle“ dash=“no“ dash_style=“btAlternateDash“ subheadline=““ el_class=““ el_style=““][/bt_header][bt_hr top_spaced=“topExtraSpaced“ bottom_spaced=“not-spaced“ transparent_border=“noBorder“ el_class=““ el_style=““][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section][bt_row][bt_column width=“1/1″][bt_text]

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

C&T, a.s., so sídlom Partizánska cesta 2733/97, 974 01 Banská Bystrica

Spoločnosť C&T, a.s. spracováva osobné údaje, ktoré nám poskytujete zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah osobných údajov, ktoré získavame a spracúvame sa snažíme minimalizovať. V zmysle služieb, ktoré poskytujeme, dbáme na to, aby sme splnili zákonné povinnosti, no zároveň chránili Vaše aj naše oprávnené záujmy.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:

  • základné údaje (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo OP, rodné číslo, ak ide o podnikateľa – fyzická osoba/živnostník názov a sídlo spoločnosti),
  • číslo bankového účtu,
  • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo),
  • záznamy z e-mailovej komunikácie, prípadne komunikáciu v písomnej podobe.

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom, na základe Vášho súhlasu a výlučne len na ten účel, na ktorý boli získané:

  • k uzatváraniu zmlúv, ktorých predmetom je poskytnutie našich služieb,
  • k udeleniu plnej moci, ktorej predmetom je poskytnutie našich služieb,
  • pre vypracovanie obchodných ponúk,
  • k spracovaniu objednávok,
  • k vystavovaniu faktúr, daňových dokladov, pre evidenciu platieb, a pod.

* V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

ZABEZPEČENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dbáme na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom nemá prístup žiadna neoprávnená osoba, ani ich bez Vášho súhlasu neodovzdávame ďalším subjektom na spracovanie, ak to nevyžaduje zákon. Tak isto nedochádza k odovzdávaniu osobných údajov sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách.

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Po splnení účelu spracúvania osobných údajov zabezpečíme ich likvidáciu bez zbytočného odkladu, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. V prípade plnenia zmluvy budú vaše osobné údaje spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade plnenia zákonnej povinnosti budú osobné údaje spracovávané po dobu, ktorú nám ukladá zákon.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na informácie o príjemcoch, účele a dobe ich spracovania. Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje neaktuálne. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov, ktorý ste nám udelili. Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracovávané nezákonne. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré údaje uchovávané v záložných systémoch, ktoré aizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany a straty dát pre prípad havárií, nie je v našich možnostiach vymazať tieto údaje aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ, máte právo obrátiť sa s námietkou na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí sa na nás môžete obrátiť:
* písomne na adrese: C&T, a.s., Partizánska cesta 2733/97, 974 01 Banská Bystrica
* emailom: info@c-t.sk
* telefonicky na ktoromkoľvek verejne dostupnom čísle našej spoločnosti.

[/bt_text][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section][bt_row][bt_column width=“1/1″ align=“center“ vertical_align=“inherit“ border=“no_border“ cell_padding=“default“ animation=“no_animation“ text_indent=“no_text_indent“ highlight=“no_highlight“ background_color=““ transparent=““ background_image=““ el_class=““ el_style=““][bt_hr top_spaced=“topExtraSpaced“ bottom_spaced=“not-spaced“ transparent_border=“noBorder“ el_class=““ el_style=““][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section]