Posolstvá 25. v mesiaci  Štvrtkové posolstvá  Ročné posolstvá

Mirjana Dragičevičová-Soldová  Ivanka Ivankovičová-Elezová  Jakov Čolo

Ročné posolstvá25.12.2018 „Drahé deti,

v tento milostivý deň vás pozývam k láske. Milé deti, Boh vás nesmierne miluje. A preto, milé deti, plní dôvery, nepozerajúc nazad a bez strachu, úplne mu odovzdajte svoje srdcia, aby ich Boh naplnil svojou láskou. Nebojte sa veriť jeho láske a milosrdenstvu, pretože jeho láska je silnejšia ako každá vaša slabosť a strach. Preto, milé deti, plní lásky vo svojich srdciach dôverujte Ježišovi a povedzte mu svoje ÁNO, pretože on je jedinou cestou, ktorá vás vedie k večnému Otcovi.\\\"
25.12.2017 „Drahé deti!

Dnes, v tento milostivý deň pozývam vás, aby ste si prosili od Pána dar viery. Deti moje, rozhodnite sa pre Boha a začnite žiť a veriť v to, k čomu vás Boh pozýva. Veriť, deti moje, znamená odovzdať svoje životy do Božích rúk, do rúk Pána, ktorý vás stvoril a ktorý vás nesmierne miluje. Buďte veriaci nielen slovami, ale žite a dosvedčujte svoju vieru skutkami a svojím osobným príkladom. Rozprávajte sa s Bohom ako so svojím Otcom. Otvorte a odovzdajte mu svoje srdcia a uvidíte, ako sa menia vaše srdcia a ako budete žasnúť nad Božími dielami vo vašom živote. Deti moje, bez Boha nie je život, a preto ako vaša Matka sa prihováram a prosím svojho Syna, aby obnovil vaše srdcia a aby váš život naplnil svojou nekonečnou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


26.12.2016 „Drahé deti!

Dnes v tento milostivý deň vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Deti, prišla som sem ako Kráľovná pokoja a veľa ráz som vás pozývala, aby ste sa modlili za pokoj. Avšak, deti, vaše srdcia sú nepokojné. Hriech vám bráni, aby ste sa úplne otvorili milosti a pokoju, ktoré vám chce Boh darovať. Žiť pokoj, deti moje, znamená mať pokoj najprv vo svojich srdciach a byť úplne odovzdaný Bohu a jeho vôli. Nehľadajte pokoj a radosť v pozemských veciach, pretože to všetko je pominuteľné. Túžte po dokonalom milosrdenstve a pokoji, ktorý pochádza iba od Boha a len tak budú vaše srdcia naplnené skutočnou radosťou. Iba takýmto spôsobom sa budete môcť stať svedkami pokoja v tomto nepokojnom svete. Som vaša matka a prihováram sa za každého z vás u môjho Syna.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2015 „Drahé deti!

Celé tieto roky, ktoré mi Boh dovoľuje byť s vami, sú znakom nesmiernej lásky, ktorú má Boh ku každému z vás a znakom, ako veľmi vás Boh miluje. Milé deti, koľké milosti vám Najvyšší dal a koľké vám chce ešte darovať. Ale, milé deti, vaše srdcia sú zatvorené, žijú v strachu a nedovoľujú Ježišovi, aby sa jeho láska a jeho pokoj zmocnili vašich sŕdc a zavládli vo vašich životoch. Žiť bez Boha znamená žiť v tme a nikdy nespoznať Otcovu lásku a jeho starostlivosť o každého z vás. Preto, milé deti, oddnes osobitným spôsobom proste Ježiša, aby ste oddnes prežili vo svojom živote nové narodenie sa v Bohu a aby sa váš život stal svetlom, ktoré bude z vás vyžarovať. A takto sa stanete svedkami Božej prítomnosti vo svete i každému človeku, ktorý žije v tme. Milé deti, milujem vás a každodenne sa za vás prihováram u Najvyššieho.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2014 „Drahé deti!

Dnes, v tento milostivý deň si prajem, aby sa každé vaše srdce stalo betlehemskou maštaľkou, v ktorej sa narodil Spasiteľ sveta. Som vašou matkou, ktorá vás nesmierne miluje a stará sa o každého z vás. Preto, deti moje, odovzdajte sa matke, aby mohla každé vaše srdce i váš život položiť pred malého Ježiša, pretože len tak, deti moje, budú vaše srdcia svedkami každodenného Božieho narodenia vo vás. Dovoľte Bohu, aby prežiaril vaše životy svetlom a vaše srdcia radosťou, aby mohli každodenne osvecovať cestu a byť príkladom pravej radosti pre druhých, ktorí žijú v tme a nie sú otvorení Bohu a jeho milostiam.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2013 „Milé deti,

Ježiš si dnes osobitným spôsobom chce urobiť príbytok v každom vašom srdci a zdieľať s vami každú vašu radosť i bolesť. Preto, milé deti, dnes osobitným spôsobom nahliadnite do svojich sŕdc a spýtajte sa, či naozaj narodením Ježiša pokoj a radosť sa zmocnili vašich sŕdc. Milé deti, nežite vo tme, dychtite po svetle a Božej spáse. Deti, rozhodnite sa pre Ježiša a darujte mu svoj život a svoje srdcia, pretože len tak bude môcť Najvyšší pôsobiť vo vás a cez vás.
25.12.2011 „Drahé deti!

Dnes vás chcem osobitným spôsobom viesť a odovzdať svojmu Synovi. Milé deti, otvorte svoje srdcia a dovoľte Ježišovi, aby sa vo vás narodil, lebo iba tak, milé deti, budete môcť aj vy sami zažiť svoje nové narodenie a vydať sa s Ježišom vo svojich srdciach na cestu spásy

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2010

Matka Božia rozprávala o tajomstvách a na záver povedala: "Modlite sa, modlite sa, modlite sa."
25.12.2009 „Drahé deti!

Všetok tento čas, v ktorom mi Boh osobitným spôsobom dovoľuje, aby som bola s vami, vás chcem viesť cestou, ktorá vedie k Ježišovi a vašej spáse. Moje milé deti, iba v Bohu môžete nájsť spásu, a preto vás zvlášť v tento milostivý deň s malým Ježišom v náručí pozývam: dovoľte Ježišovi, aby sa narodil vo vašich srdciach. Iba s Ježišom v srdci môžete kráčať cestou spásy a večného života.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2008 „Drahé deti!

Dnes vás osobitne pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Bez Boha nemôžete mať pokoj a ani žiť v pokoji. Preto milé deti, dnes, v tento milostivý deň otvorte svoje srdcia Kráľovi pokoja, aby sa narodil vo vás a aby vám udelil svoj pokoj a vy buďte nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2007 „Drahé deti!

Dnes vás zvláštnym spôsobom pozývam, aby ste sa otvorili Bohu. Nech sa dnes každé srdce stane miestom Ježišovho narodenia. Milé deti, celý tento čas, v ktorom mi Boh dovoľuje, aby som bola s vami, vás chcem viesť k radosti večného života. Milé deti, jediná pravá radosť vášho života je Boh. Preto, milé deti, nehľadajte radosť v pozemských veciach, ale otvorte svoje srdcia a prijmite Boha. Milé deti, všetko je pominuteľné, vo vašom srdci zastáva iba Boh.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2006 „Dnes je veľký deň radosti a pokoja.

Radujte sa so mnou. Milé deti, osobitne vás pozývam k svätosti vo vašich rodinách. Milé deti, chcem, aby každá vaša rodina bola svätá a aby Božia radosť a pokoj, ktoré vám dnes Boh osobitným spôsobom posiela, zavládli a prebývali vo vašich rodinách. Milé deti, dnes v tento deň milosti otvorte svoje srdcia, rozhodnite sa pre Boha a dajte ho na prvé miesto vo svojej rodine.

Som vaša Matka. Milujem vás a dávam vám svoje materinské požehnanie.“


25.12.2005 „Drahé deti!

Dnes s Ježišom v náručí osobitne vás pozývam na obrátenie. Milé deti, počas celého tohto obdobia, ktoré mi Boh dovolil byť s vami, neustále som vás pozývala na obrátenie. Mnohé vaše srdcia ostali zatvorené. Milé deti, Ježiš je pokoj, láska, radosť a preto sa rozhodnite pre Ježiša. Začnite sa modliť. Proste ho o dar obrátenia. Milé deti, len s Ježišom môžete mať pokoj, radosť a srdce naplnené láskou.

Milé deti, ľúbim vás. Som vaša matka a dávam vám svoje materinské požehnanie.“


25.12.2004 „Drahé deti!

Dnes, v deň milosti s malým Ježišom v náručí osobitným spôsobom vás pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia a začali sa modliť. Milé deti,pros­te Ježiša, aby sa narodil v každom vašom srdtci a nech panuje nad vaším životom. Modlite sa za milosť, aby ste vždy a v každom človeku spoznali jeho. Milé deti, žiadajte si od Ježiša lásku, lebo iba s Božou láskou dokážete milovať Boha a všetkých ľudí.

Všetkých vás nosím vo svojom srdci a dávam vám svoje materinské požehnanie.“


25.12.2003 „Drahé deti!

Dnes, keď vám Ježiš zvláštnym spôsobom chce darovať svoj pokoj, pozývam vás, aby ste sa modlili za pokoj vo svojich srdciach. Milé deti, bez pokoja vo svojich srdciach nemôžete pocítiť lásku a radosť z Ježišovho narodenia. Preto, milé deti, zvlášť dnes otvorte svoje srdcia a začnite sa modliť. Len prostredníctvom modlitby a úplného odovzdania vaše srdce sa naplní Ježišovou láskou a pokojom.

Žehnám vás svojím materinským požehnaním.“


25.12.2002 „Drahé deti!

Dnes, v deň lásky a pokoja, s Ježišom v náručí pozývam vás k modlitbe za pokoj. Milé deti, bez Boha a modlitby nemôžete dosiahnuť pokoj. Preto, milé deti, otvorte svoje srdcia, aby sa Kráľ pokoja narodil vo vašom srdci. Len tým spôsobom môžete dosvedčovať a prinášať Boží pokoj tomuto nepokojnému svetu.

Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“


25.12.2001 „Drahé deti!

Dnes, keď sa vám Ježiš znovu narodil, chcela by som vás osobitne vyzvať k obráteniu. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za obrátenie svojich sŕdc, aby sa Ježiš narodil vo vás všetkých, aby vo vás prebýval a ovládal celú vašu bytosť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2000 „Drahé deti!

Dnes, keď sa narodil Ježiš a svojím na- rodením prináša nesmiernu radosť, lásku a pokoj, obzvlášť vás vyzývam, aby ste povedali Ježišovi svoje ÁNO. Otvorte svoje srdcia, nech vstúpi do nich Ježiš, prebýva v nich a cez vás nech začne pôsobiť. Len tak budete môcť pochopiť skutočnú krásu Božej lásky, radosti a pokoja. Drahé deti, tešte sa z Ježišovho narodenia a modlite sa za všetky srdcia, ktoré sa Ježišovi neotvorili, aby Ježiš mohol vstúpiť do každého ich srdca a cez nich mohol začať pôsobiť, aby sa tak každý človek stal príkladom naozajstného človeka, cez ktorého pôsobí Boh.“
25.12.1999 „Milé deti!

Dnes, na narodeniny môjho Syna, keď je moje srdce naplnené nesmiernou radosťou a láskou, pozývam vás k úplnému otvoreniu a k úplnému odovzdaniu Bohu. Vyhoďte všetku tmu zo svojho srdca a dovoľte Božiemu svetlu a Božej láske, aby vstúpili do vášho srdca a prebývali tam navždy. Buďte nositeľmi Božieho svetla a lásky všetkým ľuďom, aby všetci vo vás a cez vás mohli cítiť a zakúsiť pravé svetlo a lásku, ktorú vám môže dať len Boh.

Žehnám vás svojím materinským požehnaním.“


25.12.1998 „Milé deti!

Dnes, na narodeniny môjho Syna, je moje srdce naplnené nesmiernou radosťou, láskou a pokojom. Ako vaša matka si želám, aby každý z vás cítil vo svojom srdci tú istú radosť, pokoj a lásku. Preto sa nebojte otvoriť svoje srdce a úplne sa odovzdať Ježišovi, pretože len týmto spôsobom môže vojsť do vášho srdca a naplniť ho láskou, pokojom a radosťou.

Žehnám vás svojím materinským požehnaním.“