Osobitný vyslanec Svätej stolice

Pápež František vymenoval arcibiskupa Varšavy-Pragy Mons. Henryka Hosera SAC za osobitného vyslanca pre Medžugorie. Jeho úloha je výlučne pastoračná a má navrhnúť pastoračné usmernenia pre prácu s pútnikmi v Medžugorí ešte do začiatku letnej pútnickej sezóny. Správu oznámil Vatikán 11. 2. 2017.
Dňa 5. 4. 2017 sa v Medžugorí uskutočnila tlačová konferencia arcibiskupa Henryka Hosera. Svoj príhovor na konferencii začal konštatovaním, že Medžugorie sa stalo miestom, ktoré dnes pozná celý svet. Do Medžugoria prichádzajú pútnici z viac ako 80 krajín, pričom ročne príde do Medžugoria približne 2,5 milióna pútnikov.
V Medžugorí panuje atmosféra pokoja a ľudia objavujú hlbokú spiritualitu. Na tomto mieste sa prežíva čosi posvätné. Medžugorie je posvätný priestor. Je to miesto hlbokého uctievania Matky Božej, avšak pri bližšom pohľade je to uctievanie Krista. Stredobodom je slávenie Eucharistie, hlásanie Božieho slova, poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti, v ktorej je Ježiš Kristus skutočne prítomný a v ktorej necháva objavovať svoju ľudskú a božskú prirodzenosť. Mnohí pútnici objavujú v Medžugorí modlitbu posvätného ruženca, v ktorej sa rozjímavým spôsobom uvažuje o Ježišovom živote. Pútnici objavujú tajomstvá viery. Napríklad formou krížovej cesty sa ponárajú do tajomstva utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša. Osobitný význam má v Medžugorí sviatosť zmierenia. Zakúsenie osobného odpustenia. Arcibiskup Hoser zdôraznil, že Medžugorie je veľmi úrodná pôda. V posledných rokov práve cez Medžugorie dostalo 610 osôb povolanie ku kňazstvu a rehoľnému životu.
Podľa jeho názoru sú v Medžugorí tri dôležité oblasti. Prvá je farnosť Medžugorie. Fara sa stará o obyvateľov Medžugoria, Je to stará farnosť, ale v posledných rokoch stúpol počet farníkov o približne 1000 – 1500 a naďalej rastie. K farnosti patria aj vizionári.
Druhá oblasť sú pútnici. Ročne prichádza do Medžugoria 2 -2,5 milióna pútnikov a tento počet stále narastá. Je to veľká výzva pre kňazov. Mení sa aj infraštruktúra miesta, sú tu hotely, reštaurácie a pod.
Tretia oblasť sú spoločenstvá. Vznikli mnohé duchovné spoločenstvá a humanitárne aktivity inšpirované Medžugorím. Mnohé spoločenstvá sú priamo v Medžugorí. Niektoré vznikli aj priamo pôsobením františkánov ako Majčino selo alebo Domus pacis.
Dôležitým bodom, ktorý vznikol pôsobením farnosti a františkánov sú semináre. V ročnom cykle sa konajú rozličné medzinárodné semináre. 23 rokov sa usporadúva seminár pre vedúcich pútnických skupín, 21 rokov seminár pre kňazov, 17 rokov seminár pre manželské páry, 4 roky pre lekárov a zdravotníkov a v poslednom roku sa začal organizovať seminár Pro life a koná sa aj seminár pre zdravotne postihnutých.
Medžugorie žije intenzívnym životom. Arcibiskup Hoser zdôraznil, že pre Svätého Otca Františka sú svätyne veľmi dôležité, a že ich dal do kompetencie Kongregácie pre novú evanjelizáciu.
Na záver svojho vystúpenia arcibiskup Hoser spomenul, že v Medžugorí prichádzajú pútnici k prameňu, kde môžu uhasiť svoj smäd po Bohu, po viere. Ľudia objavujú vieru a toto sa deje prostredníctvom Panny Márie. Matka Božia sa v Medžugorí uctieva ako Kráľovná pokoja. Arcibiskup spomenul napätú situáciu vo svete, kde podľa pápeža Františka už prebieha tretia svetová vojna rozdelená na časti. On sám zažil genocídu vo Rwande. Keď vidíme situáciu vo svete, potom výzva Matky Božej ako Kráľovnej pokoja nadobúda veľkú dôležitosť. A pritom zohráva Medžugorie osobitnú úlohu. Arcibiskup vyzval všetkých veriacich, aby boli nositeľmi radostnej zvesti a nového svetla, ktoré vychádza z Medžugoria. Svet potrebuje svetlo, pretože sa prepadá čoraz väčšmi do tmy.
Arcibiskup Hoser sa veľmi jasne vyslovil, že otázka pravosti zjavení Matky Božej v Medžugorí spadá do právomoci príslušnej komisie a on sa k tomu nebude vyjadrovať. Prosil o trpezlivosť, pretože si to vyžaduje svoj čas na skúmanie a posúdenie, vzhľadom na rozsiahly obsah. Avšak povedal, že všetky zjavenia majú spoločného menovateľa a tým je výzva Matky Božej k obráteniu a opusteniu hriešneho života.

20.10.2017