Priamy prenos z Medžugoria - obmedzenie prekladu do slovenčiny

Internetové vysielanie večerného programu môžete sledovať na našej stránke avšak len cez prehliadač Internet Explorer. Simultánny preklad do slovenského jazyka od 3. novembra 2017 do mája 2018 zabezpečujeme len počas ohlásených pútnických zájazdov do Medžugoria.
Technickú stránku prenosu zabezpečuje priamo Informativni centar MIR Medjugorje a ten neumožňuje zatiaľ využívať iné prehliadače.
Simultánny preklad do slovenského (českého) jazyka a internetový prenos v slovenskom (českom) jazyku je hradený len z vašich dobrovoľných príspevkov, ktoré môžete poslať na osobitný účet zriadený Mariánskym centrom Medžugorie na tento účel. Číslo účtu: SK73 3100 0000 0040 3002 0326.
Návštevníci Medžugoria môžu odovzdať svoj príspevok priamo na informácách vedľa farského úradu v Informativnom centare MIR Medjugorje v Medžugorí. Odporúčaná výška príspevku pre pútnikov za preklad a internetové vysielanie v slovenskom (českom) jazyku sú 2 eurá na osobu a pobyt. Ďakujeme vám, že svojou štedrosťou umožňujete zabezpečiť preklad a vysielanie.

27.12.2017