Mariánske centrum Medžugorie vydáva a zasiela svoje publikácie všetkým záujemcom o Medžugorie, pričom pracuje výlučne na základe dobrovoľných príspevkov. Nová kniha a časopis môže vyjsť len vtedy, keď sa nazbiera dostatok finančných prostriedkov. Sumy výrobných nákladov uvádzame len pre Vašu orientáciu, aby ste odhadli výšku dobrovoľného príspevku, nie je to predajná cena! Príspevky možno zasielať na našu adresu alebo priamo na náš účet v Prima banke, a. s., číslo účtu: 4 030 020 318 / 3100, IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002 0318, SWIFT (BIC): LUBASKBX.

Spôsob objednania:
Prezrite si našu ponuku, ktorú máme v súčasnosti na sklade. Ak máte o niektorú knihu alebo publikáciu záujem, vyznačte pod príslušným titulom v okienku počet kusov, koľko chcete dostať. Takto prejdite celú ponuku a na záver výberu kliknite na okienko Objednať, ktoré je na konci výberu. Objaví sa vám na obrazovke tabuľka s objednanými publikáciami a ďalšia tabuľka, do ktorej napíšte svoje meno a adresu. Objednávku ešte raz potvrďte kliknutím na okienko Objednať. Tým je vaša objednávka úspešne ukončená a my vám objednané publikácie zašleme do niekoľkých dní.

V súčasnosti máme k dispozícii tieto publikácie:Medjugorje Plnofarebná informačná brožúra, ktorá informuje o udalostiach v Medžugorí, názoroch ľudí, prináša rozhovory s vizionármi, uverejňuje posolstvá a všetky informácie týkajúce sa javu Medžugorie. Na základe tejto objednávky Vám pošleme posledné vydané číslo a zaradíme do databázy odberateľov.
odporúčaný príspevok 1,25 EUR bez poštovného Počet kusov:


Mark Miravalle: Medžugorie a rodina Stredobodom tejto knižky je rodina vo svetle medžugorských posolstiev. Ponúka pohľad na každodennú rodinnú spiritualitu. Poukazuje na ruženec ako stmeľujúci prvok rodiny a dáva námety ako posvätiť rodinu. Knižka má 198 strán a ponúkame jej druhé vydanie.
odporúčaný príspevok 6,9 EUR Počet kusov:


Posolstvá Kráľovnej pokoja Knižka vychádza v novom vydaní. Texty posolstiev sú všetky preložené z chorvátskeho originálu s dôrazom na vecnú správnosť a vernosť prekladu. Obsahuje všetky posolstvá Matky Božej od začiatku zjavení (štvrtkové, posolstvá 25. v mesiaci, ročné posolstvá). Do knižky sme pridali aj posolstvá z 2. v mesiaci, ktoré odovzdáva Mirjana. Obsahuje posolstvá Matky Božej od 1. marca 1984 až do uzávierky tejto knižky do februára 2020.
odporúčaný príspevok 2,95 EUR Počet kusov:


Modlitba za chorého Matka Božia inšpirovala Jelenu Vasiljovú 22. 6. 1985, aby zverejnila modlitbu za chorého, ktorú ju naučila. Túto modlitbu odporúča modliť sa. Ponúkame ju vo forme zalaminovanej kartičky s obrázkom sochy Matky Božej z farského kostola v Medžugorí. Kartičku s rozmermi 9x12,5 cm možno vložiť do bežných modlitbových knižiek, alebo použiť ako záložku do knihy.
odporúčaný príspevok 0,15 EUR Počet kusov:


Sabrina Čovičová-Radojičičová: Stretnutia s pátrom Jozom
Páter Jozo bol medžugorským farárom, keď sa začali zjavenia. Milióny pútnikov na tomto mieste plnom milosti svedčia, že ich skúsenosť z Medžugoria by vôbec nebola taká istá, keby nemali príležitosť stretnúť sa s pátrom Jozom.
Autorka knihy Sabrina Čovičová-Radojičičová strávila dlhé hodiny v spoločnosti pátra Joza s magnetofónom v ruke, aby mohla vzniknúť táto kniha, ktorá nám predstavuje život pátra Joza od jeho detstva až po pôsobenie v kláštore v Širokom Brijegu. Od jesene 1980 pôsobil ako farár v Medžugorí. Spoznáme prvé dojmy z rozhovorov s vizionármi, ktorí ako malé deti všetko vyrozprávali svojmu farárovi. Keď v kostole jasne začul hlas: „Choď von a ochráň deti!“ uveril, že deti neklamú a Panna Mária sa skutočne zjavuje.
Jeho pôsobenie začalo prekážať štátnej komunistickej moci. Bol zatknutý a uväznený. Na súde v Mostare ho odsúdili na tri a pol roka väzenia. Po odvolaní sa trest znížil na jeden a pol roka. Znovu na slobodu sa dostal 17. februára 1983, avšak do Medžugoria sa nesmel vrátiť.
Možno povedať, že stredobodom jeho života je modlitba. Verí v silu modlitby a v nekonečnú lásku a milosrdenstvo nášho Pána. Knižka umožňuje nahliadnuť do vnútorného života tohto výnimočného a dôveryhodného svedka medžugorských udalostí.

odporúčaný príspevok 12,0 EUR Počet kusov:


Zasväcujúca modlitba Matka Božia zverila Jelene Vasiljovej 28. 11. 1983 zasväcujúcu modlitbu k Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu. Túto modlitbu odporúča viackrát sa modliť. Ponúkame ju vo forme zalaminovanej kartičky s obrázkom Matky Božej z Medžugoria. Kartičku s rozmermi 9x12,5 cm možno vložiť do bežných modlitbových knižiek, alebo použiť ako záložku do knihy.
odporúčaný príspevok 0,15 EUR Počet kusov:


Slavko Barbarič: Daj mi svoje ranené srdce Podtitul knižky je: Spoveď prečo a ako? Veriaci kresťania nie vždy chápu spoveď tak, ako ju treba v duchu evanjelia chápať.Spoveď sa často chápe len ako vyznanie hriechov, čakanie na pokutu a rozhrešenie. Len zriedka sa nájde ktosi, kto by k hriechom zarátal aj zanedbávanie dobrého. Ba hociktorý slobodomyseľný ešte dodá, že spoveď je nadbytočné zaťaženie veriaceho. Že spovedať sa treba priamo Bohu a nie jeho prostredníkovi kňazovi.
Spovedná príručka pátra Slavka hovorí o inom Spoveď je predovšetkým stretnutie hriešneho človeka a milosrdného Boha. Všetci sme ranení hriechom. A zranený potrebuje liek i liečbu. Chorý potrebuje uzdravenie. A tým je spoveď.
odporúčaný príspevok 5,5 EUR Počet kusov:


Slavko Barbarič: Modlite sa spoločne s radostným srdcom Pre mnohých veriacich sa Medžugorie stalo školou modlitby: mnohí sa totiž po príchode do tejto farnosti začali modliť. Mnohí v Medžugorí spoznali celé bohatstvo života s modlitbou a rozhodli sa pre programy Panny Márie.
Pozvanie k modlitbe však nezostalo len pre jednotlivcov: Panna Mária pozvala k modlitbe v rodinách a modlitbových skupinách. Vizionári neustále zdôrazňujú, že prvou modlitbovou skupinou je vlastne rodina, až potom modlitbová skupina vo všeobecnom zmysle.
Účelom a cieľom tejto knihy je pomôcť všetkým, ktorí prijali pozvanie Panny Márie, či už osobne, v rodinách, alebo v modlitbových skupinách, aby pochopili význam jej posolstiev a aby pomohla jednotlivcom, rodinám aj modlitbovým skupinám, aby pôsobili a rástli správne vychovávaní v duchu Panny Márie.
odporúčaný príspevok 6,0 EUR Počet kusov:


RUŽENEC - posväcujúci prostriedok Jedno balenie tohto posväcujúceho prostriedku obsahuje 1 posvätený ruženec z Medžugoria (zrnká 50x Zdravas‘ Mária, 5x Otče náš, 5x Sláva Otcu), obal vo forme liekovej škatuľky a písomnú informáciu pre používateľa.
odporúčaný príspevok 2,95 EUR Počet kusov:


Ruženec Modlitba posvätného ruženca je modlitbou, ktorú veľmi často odporúča Matka Božia. Ponúkame samostatne posvätený drevený ruženec s nápisom MEDJUGORJE.
odporúčaný príspevok 1,10 EUR Počet kusov:


MEDJUGORJE - ROZHOVORY 1 Vizionári sú dôležitými svedkami medžugorských udalostí. Matka Božia si ich vyvolila, aby ich prostredníctvom ukázala všetkým ľuďom cestu k svojmu Synovi. Chce, aby všetci ľudia pochopili zmysel, cieľ a hodnotu ľudského života, ktorý dosiahne svoje naplnenie vo večnosti. V tomto mimoriadnom čísle časopisu MEDJUGORJE sú uvedené rozhovory s vizionármi z rokov 1986 - 1990. Čitateľ si tak bude môcť lepšie vytvoriť svoj názor o svedectve týchto vyvolených ľudí, ktorí už vyše tridsať rokov vytrvalo svedčia o láske Matky Božej k nám.
odporúčaný príspevok 2,5 EUR Počet kusov:


MEDJUGORJE - ROZHOVORY 2 Druhé rozšírené mimoriadne číslo časopisu MEDJUGORJE venované rozhovorom s vizionármi z rokov 1990 - 1995. V tomto čísle ROZHOVORY 2 s vizionármi začíname v období pred začiatkom hroznej vojny, ktorá zachvátila celú bývalú Juhosláviu v roku 1991. Môžeme pozorovať ako sa menila situácia po vypuknutí občianskej vojny, ako to zaskočilo mnohých ľudí. Ako je to vôbec možné?
Rozhovory s vizionármi v tomto čísle sú z obdobia, keď viacerí sa rozhodovali pre svoje budúce životne povolanie a zvolili si manželský zväzok. Matka Božia im v ich rozhodovaní nič nenariaďovala, len pripomínala spôsob správneho rozhodovania: musí mu predchádzať modlitba. Povolanie ku svätosti nie je vyhradené len kňazom a rehoľníkom či rehoľníčkam. Povolaní sme všetci a v každom stave.
odporúčaný príspevok 2,5 EUR Počet kusov:


MEDJUGORJE - ROZHOVORY 3 Rozhovory s vizionármi sú pre nás stálym prameňom, z ktorého môžeme čerpať, aby sme lepšie pochopili pôsobenie Matky Božej v živote jednotlivých vizionárov ako svedkov Božieho daru pre nás – prítomnosti Panny Márie v Medžugorí. V rozhovoroch nám vizionári odkrývajú svoje vnútro, aby sme aj my mohli sledovať ich duchovný vývoj, ich zápasy a najmä slobodu Božích detí v rozhodovaní o spôsobe života a vydávaní svedectva nielen slovami, ale aj konkrétnymi činmi a svojím príkladom. V tejto brožúre prinášame rozhovory z rokov 1995-1999
odporúčaný príspevok 2,5 EUR Počet kusov:


MEDJUGORJE - ROZHOVORY 4 Ponúkame ďalšiu brožúru s rozhovormi s vizionármi, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1999 až 2004. Udalosti v Medžugorí sú založené na svedectvách šiestich detí, ktoré dosvedčujú, že sa im v roku 1981 zjavila Matka Božia. Táto udalosť úplne zmenila ich životy a oni sa stali žijúcim svedectvom o nesmiernej Božej láske, ktorá dovoľuje Matke Božej už viac než 41 rokov prichádzať na svet, učiť nás a viesť k svojmu Synovi prostredníctvom svojich posolstiev. V uverejnených rozhovoroch už možno vidieť zrelú vieru dospelých ľudí, ktorí si vybrali svoju životnú cestu a poznajú bežné starosti väčšiny obyčajných ľudí, ktorí majú svoje rodiny. Práve preto je ich svedectvo z tohto obdobia veľmi poučné, lebo dokazuje, že snaha o svätosť musí byť v každom stave a povolaní. Boh musí mať u nás prvé miesto.
odporúčaný príspevok 2,5 EUR Počet kusov:


MEDJUGORJE - ROZHOVORY 5 Táto piata brožúra s rozhovormi s vizionármi je poslednou zo série Rozhovorov. Postupne sme vám ich prinášali ako svedectvá vizionárov z rokov 1986 až 2010. Keď sa začali zjavenia Matky Božej v Medžugorí v roku 1981, boli vizionári ešte deťmi. Zjavenie Matky Božej úplne zmenilo ich životy. Nezmenilo však ich ľudské dospievanie a dozrievanie, ostali úplne obyčajnými ľuďmi so svojimi vlastnosťami, talentami, túžbami a chybami. Každý z nich má svoju vlastnú životnú cestu. Pri rozhovoroch s Matkou Božou počas zjavení nedostávali presné pokyny, ako majú konať vo svojom osobnom živote. Ich život je odpoveďou na láskavé pozvanie Matky Božej, ktorá nám chce ukázať skutočný zmysel nášho bytia a cestu k pokoju a šťastiu. A to je cesta k jej Synovi. Dlhé roky spolupráce s Matkou Božou sa zvykli označovať ako „škola Panny Márie“. Je to učebnica pedagogiky, ktorú nám trpezlivo a s veľkou láskou pripravila naša nebeská Matka.
odporúčaný príspevok 2,60 EUR bez poštovného Počet kusov:


Mirjana Dragičevičová-Soldová: Moje Srdce zvíťazí
Mirjana Dragičevičová-Soldová sa rozhodla podať svedectvo o svojom živote aj formou knihy. Rozpráva, ako sa zmenil jej život a život jej rodiny po zjavení Matky Božej v Medžugorí, aké prenasledovanie a ťažkosti musela kvôli tomu prežiť, aké boli roky vojny, ktoré postihli jej rodné mesto Sarajevo.
Dosvedčuje, ako jej stretnutia s Matkou Božou sa stali školou života, poznaním nesmiernej lásky a milosrdenstva nášho Pána, ktorý dovolil svojej Matke, aby prišla k nám do Medžugoria a viedla nás po ceste spásy. Mirjana nemá už pravidelné denné zjavenia, ale stretáva sa s Matkou Božou vždy druhého v mesiaci. Má i osobitnú úlohu oznámiť svetu vopred, keď sa začnú uskutočňovať tajomstvá, ktoré jej zverila Matka Božia.
Túto výnimočnú knihu vydalo Vydavateľstvo Zachej.
knihu sme zakúpili z Vydavateľstva Zachej, odporúčaný príspevok je 11,90 EUR Počet kusov:


Medžugorie a páter Slavko Barbarič Knižka podáva prehľad života a diela významnej osobnosti, ktorá zostavila duchovný program v medžugorskej farnosti podľa posolstiev Matky Božej. Páter Slavko pochopil zmysel medžugorských posolstiev a celý svoj život zasvätil Panne Márii. Kniha obsahuje rozhovorym myšlienky k posolstvám, prednášky, kázne a modlitby pátra Slavka, v ktorých sa odráža jeho zanietenie pre život v Máriinej škole. Knižka je vhodná pre všetkých, ktorí chcú pochopiť význam udalostí v Medžugorí a ich vplyv na duchovnú obnovu ľudstva.
odporúčaný príspevok 7,9 EUR Počet kusov:


Keď Matka hovorí Zjavenia 2. v mesiaci, ktoré máva Mirjana Dragičevičová-Soldová, sú osobité a mimoriadne. Od 2. augusta 1987 vždy v druhý deň v mesiaci počuje Mirjana vo svojom vnútri hlas Matky Božej, niekedy ju i vidí a spolu sa modlia. Jej osobitná úloha je modliť sa za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku.
Tieto zjavenia sú najmä spoločnou modlitbou za neveriacich. Žiada od nás, aby sme sa za nich denne modlili, pretože od nich pochádzajú všetky zlé veci na svete ako vojny, rozvody, potraty a drogy. Preto Matka Božia nás nabáda: „Deti moje, keď sa za nich modlíte, modlíte sa za seba a svoju budúcnosť.“
Tieto posolstvá možno označiť za súkromnejšie než posolstvá z 25. v mesiaci. Môžu nám však lepšie pomôcť pri chápaní dôležitosti modlitby. Najmä modlitby za tých, čo nespoznali Božiu lásku, a modlitby za kňazov.
Druhe doplnené vydanie obsahuje posolstvá do 2. apríla 2017.
posledné výtlačky - odporúčaný príspevok 1,0 EUR Počet kusov:


Modlitba ruženca Modlitba posvätného ruženca je odporúčanou modlitbou Matky Božej. Veľa ľudí práve v Medžugorí pochopilo zmysel a krásu tejto jednoduchej modlitby. Ponúkame knižku s úvodnými meditáciami k jednotlivým tajomstvám od P. Slavka Barbariča OFM, P. Joza Zovka OFM, P. Dr. Karla Josefa Wallnera OCist, P. Benna Mikockiho OFM a Mag. Dr. Kurta Kollarsa. Ku každému tajomstvu sú farebné obrázky z Medžugoria s jednotlivými výjavmi, aby sme lepšie priblížili atmosféru a oživili spomienky na modlitbu ruženca v Medžugorí. Ku knižke pridávame aj posvätený drevený ruženec s nápisom MEDJUGORJE
odporúčaný príspevok 5,95 EUR Počet kusov:


Medžugorie v obrazoch Mariánske centrum Medžugorie v spolupráci s Modlitbovou akciou Viedeň ponúka obrázkový dokument Medžugorie v obrazoch. P. Tomislav Pervan, bývalý medžugorský farár, prirovnal význam medžugorských zjavení k novej kapitole Skutkov apoštolov v súčasnom svete. Táto obrázková knižka vyšla súčasne vo viacerých svetových jazykoch na 164 stranách na kriedovom papieri formátu 31x25 cm. Veríme, že prostredníctvom tejto reprezentačnej obrázkovej knižky vám priblížime Medžugorie - jav a miesto milostí pre milióny pútnikov z celého sveta.
odporúčaný príspevok 18,0 EUR Počet kusov:


P. Zavarský SJ: Modlitba ruženca Viera a duchovný život mali u pátra Valéra Aurela Zavarského svoje vyjadrenie vo všetkých jeho aktivitách. Osobitne jeho vzťah k umeniu, sakrálnemu umeniu, nadchýna i dnes a jeho výtvarné diela sú doslova inšpiráciou pre meditáciu. V rokoch 1968 až 1977 pôsobil ako výpomocný duchovný bez nároku na odmenu v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Bol obľúbený najmä medzi akademickou mládežou, ktorá sa sústreďovala okolo tohto kostola. Z tohto obdobia sa zachovali v samizdatovej podobe stovky jeho kázní, ktoré si veľmi starostlivo písomne pripravoval. Zachovala sa aj táto modlitba ruženca, ktorá ponúka inšpiráciu ako sa rozjímavo modliť ruženec. Ku knižke pridávame aj posvätený drevený ruženec s nápisom MEDJUGORJE
odporúčaný príspevok 2,5 EUR Počet kusov:


Kurt Knotzinger: Skúsenosť s Bohom Knižka je osobným svedectvom kňaza, pedagóga a vychovávateľa, ktorá vznikla na základe jeho skúseností s púťami do Medžugoria. Vydáva svedectvo o rozličných cestách, ktorými Boh prichádza k človeku, ako možno zakúsiť Boha vo svojom živote. Skúsenosť s Bohom je vždy darom, ale sú cesty, ktorými sa možno pripraviť na prijatie tohto daru.
odporúčaný príspevok 6,0 EUR Počet kusov:


Slavko Barbarič: Postite sa srdcom Táto kniha vznikla v ovzduší medžugorských udalostí. Pozvanie postiť sa mnohých prekvapilo: niektorí ho považujú za preháňanie a fanatizmus, pretože sme pozvaní, aby sme dva dni v týždni žili len o chlebe a vode, a to v stredu a piatok. Mnohí to považujú za nemožné, ba navyše nepotrebné. Z posolstiev o pôste vidíme, že Matka Božia to nemyslí tak. Panna Mária myslí biblicky aj cirkevne, pozná skutočné a preverené podmienky každého duchovného rastu, ktorými sú pôst a modlitba. Táto kniha obsahuje úvahy P. Slavka o pôste a skúsenosti s pôstom. Chce pomôcť pochopiť, že pôst je potrebný a postiť sa je dobré - pre telo i pre dušu.
odporúčaný príspevok 6,7 EUR Počet kusov:


Slavko Barbarič: Perly ranených sŕdc Knižka je svedectvom o nákaze užívania drog. Ide však na podstatu veci a ukazuje liek na túto chorobu, ako ju praktizuje vo svojich spoločenstvách sestra Elvíra. Každá závislosť má hlbšiu príčinu, je ňou neúcta k životu a nedostatok lásky. Na konkrétnych prípadoch ukazuje ako sa dá vyliečiť aj drogová závislosť. Ak nevieš, čo by si mal urobiť, nepotrebuješ preštudovať všetky možné závislosti ani ich teoreticky spoznávať, ale stačí materinsky milovať a láska podnieti pravý spôsob, pretože láska je vynaliezavá.
odporúčaný príspevok 6,2 EUR Počet kusov:


Slavko Barbarič: Klaňajte sa môjmu Synovi srdcom (2. vyd.) Táto kniha rieši pochybnosť: Čo hovoriť Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti, ako sa k nemu modliť? Páter Slavko nás v knihe nepoučuje o modlitbe. On sa modlí s nami. A tak nás nechtiac a nevtieravo učí, vedie k modlitbe. Knižka je písaná .zvnútra., vznikla pri poklone Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti ako plod stretnutia s Ním. Autor nás jednoducho a ľahko vedie do šírky aj do hĺbky. Ale nie natoľko široko, aby sme sa rozplynuli, zostali na povrchu a vzdialili sa od modlitby. Ani veľmi hlboko, aby sme ju nemohli pochopiť. Touto knihou modlitieb nás páter Slavko privádza na cestu, po ktorej môžeme aj sami ísť ďalej, môžeme sa zastaviť aj pred ňou a pokračovať vlastnou cestou.
odporúčaný príspevok 6,3 EUR Počet kusov:


Slavko Barbarič: Eucharistia Podtitul knižky je Slávte omšu srdcom a uvádza nás priamo do centra kresťanskej viery: ku svätej omši ako Kristovej nekrvavej obete. Bez účasti na omši človek nie je katolíkom, neprináša plody kresťanskej viery. Bez nej kresťanský život nemá životnú silu. Knižka vznikla zo skúseností, ktoré páter Slavko zažil pri svojej pastoračnej práci v Medžugorí. Zrozumiteľným jazykom nás vedie do tajomstva Eucharistie ako najväčšieho pokladu, ktorý nesmieme premrhať.
odporúčaný príspevok 6,0 EUR Počet kusov:


Modlitby (letáčik) Modlitby, ktoré zverila Matka Božia vizionárke Jelene Vasiljovej. Matka Božia odporúča, aby sme sa tieto modlitby denne modlili.
odporúčaný príspevok 0,15 EUR Počet kusov:


P. Slavko Barbarič: Modli sa srdcom Knižka o modlitbe, ktorá je modlitbou. Páter Slavko sa modlí s čitateľom spoločne. V nej sa nehovorí, ako sa máme modliť, ale touto knihou sa modlíme tak, akoby sa mal modliť každý kresťan. Od srdca k srdcu. Od bolestného výkriku človeka k milosrdnej odpovedi Bohočloveka. Kto túto knižku prijme ako modlitebnú príručku, objaví najlepší modlitebník.
Knižku sme zakúpili z Vydavateľstva Serafín pre našich čitateľov, odporúčaný príspevok je 4,3 EUR Počet kusov:


Modlitby - v maďarskom jazyku (letáčik) Modlitby, ktoré zverila Matka Božia vizionárke Jelene Vasiljovej. Matka Božia odporúča, aby sme sa tieto modlitby denne modlili. Vychádzajú po prvý raz v maďarskom jazyku.
odporúčaný príspevok 0,16 EUR Počet kusov:


Slavko Barbarič: Krížová cesta (letáčik) Modlime sa spolu s P. Slavkom Barbaričom pobožnosť krížovej cesty a rozjímajme spolu s ním.
odporúčaný príspevok 0,15 EUR Počet kusov: